Privātuma politika

SIA "ASTARTE-NAFTA"
Privātuma politika

Personas datu apstrādes pārzinis:
SIA “Astarte Nafta”
Reģ.Nr.40003276964
juridiskā adrese:  Brīvības iela 60, Dobele
mājas lapas adrese: www.astarte.lv
Tālrunis: 63021058
e-pasts: birojs@astarte.lv
 
SIA “Astarte Nafta”, turpmāk tekstā Pārzinis, veic visas nepieciešamās darbības, lai personas dati, kuri nonāk Pārziņa rīcībā pakalpojuma sniegšanas laikā, būtu drošībā un to apstrāde atbilstu Vispārējai datu aizsardzības regulai nr.267/2016, Fizisko personu datu apstrādes likumam, kā arī citiem spēkā esošajiem tiesību aktiem.
Šī privātuma politika ir izstrādāta, lai Pārziņa klients gūtu skaidru priekšstatu, kā tieši Pārzinis rūpējas par iegūtiem personu datiem.
 
Pārzinis nodrošina:
 • likumīgu un godprātīgu personas datu apstrādi;
 • datu minimizēšanu (apstrādi tikai nepieciešamajā apmērā);
 • datu precizitāti;
 • datu glabāšanu ne ilgāk kā nepieciešams apstrādes nolūkiem;
 • datu drošību un konfidencialitāti.
Klienta personas datu apstrādes procesi:
Klienta personas dati var tikt ievākti un apstrādāti:
 1. Aizpildot pieteikumu un kļūstot par Pārziņa LOJALITĀTES kartes lietotāju, kas paredz saņemt atlaides un citas priekšrocības, izdarot degvielas pirkumus un saņemot citus pakalpojumus degvielas uzpildes stacijās.
 2. Noslēdzot līgumu ar Pārzini un kļūstot par DEGVIELAS kartes lietotāju, kas paredz saņemt atlaides un citas priekšrocības, izdarot degvielas pirkumus un saņemot citus pakalpojumus degvielas uzpildes stacijās.
 3. Aizpildot pieteikumu un sniedzot piekrišanu komerciālo paziņojumu saņemšanai.
 4. apmeklējot kādu no Pārziņa degvielas uzpildes stacijām, kurā tiek veikta videonovērošana.
 5. Apmeklējot Pārziņa mājaslapu www.astarte.lv.
 6. Piedaloties Pārziņa organizētās izlozēs un/vai loterijās Pārziņa profilā www.facebook.com.  
 7. Piedaloties Pārziņa organizētos pasākumos, fotoattēli vai videoattēli, kuri satur pasākuma dalībnieku vizuālos attēlus, var tikt ievietoti Pārziņa mājaslapā www.astarte.lv vai Pārziņa profilā www.facebook.com.
Klientu personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamatojums:
 1. Klienta personas dati, kuri iegūti no aizpildīta pieteikuma uz LOJALITĀTES karti, tiek apstrādāti ar nolūku klienta kartes izgatavošanai, saņemšanai un no tās izrietošo bonusu saņemšanai. Tiesiskais pamatojums ir Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts (datu subjekta piekrišana).

 
Šajā datu apstrādes procesā no klienta tiek ievākti sekojoši personas dati: vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs (saziņai nozaudētas kartes gadījumā un ja klients vēlas saņemt komerciālus paziņojumus), e-pasts (ja klients vēlas saņemt komerciālus paziņojumus) un personas kods (tikai, ja klients savu pirkuma čeku vēlas izmatot kā attaisnojuma dokumentu).
 

 1. Gadījumā, ja DEGVIELAS kartes iegūšanai un pakalpojuma saņemšanai starp klientu un Pārzini tiek noslēgts līgums, tad tiesiskais pamatojums ir Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts (līguma noslēgšana).

 
Šajā datu apstrādes procesā no klienta tiek ievākti sekojoši personas dati: vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasts, personas kods, bankas konta numurs.
 

 1. Komerciālo paziņojumu nosūtīšanu Klientam ar mērķi piedāvāt jaunumus, akcijas un atlaides precēm un pakalpojumiem, Pārzinis veic pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu (datu subjekta piekrišana). Pārzinis apliecina, ka komerciālais paziņojums, kurš tiek sūtīts Klientam, atbilst Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 8.un 9. pantam.

 
Šajā datu apstrādes procesā no klienta tiek ievākts e-pasts vai telefona numurs, atkarībā no tā, ko Klients norādījis kā saziņas veidu komerciālo paziņojumu saņemšanai.
 

 1. Videonovērošana degvielas uzpildes stacijās tiek veikta ar nolūku novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību un Pārziņa personāla drošības kontrole. Tiesiskais pamatojums ir Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts (pārziņa leģitīmā interese).

 
Šajā datu apstrādes procesā tiek ievākts klienta videoattēls.
 

 1. Videonovērošana Pārziņa Noliktavā – Naftas bāzē notiek, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumi Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība”, kas nosaka pienākumu uzstādīt novērošanas kameras, kuras darbojas nepārtraukti diennakts režīmā, nodrošinot noliktavas teritorijā iebraucošo un no tās izbraucošo automobiļu numuru skaidru saskatāmību. Līdz ar to šis datu apstrādes process pamatojams ar Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu (tiek izpildīts uz Pārzini attiecināms juridisks pienākums).

 
Šajā datu apstrādes procesā tiek ievākts transportlīdzekļa reģistrācijas numurs.
 

 1. Sīkdatņu izmantošanas nolūks ir Pārziņa mājaslapas funkcionalitāte. Šajā datu apstrādes procesā notiek informācijas izglabāšana lietotāja gala iekārtā. Tiesiskais pamatojums ir Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts (pārziņa leģitīmā interese). Par sīkdatnēm sīkāk skatīt zemāk.

 

 1. Pārzinis organizē izlozes un/vai loterijas Pārziņa www.facebook.com profilā nolūkā iesaistīt klientu Pārziņa mārketinga aktivitātēs.  Tiesiskais pamatojums ir Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts (datu subjekta piekrišana).

 
Šajā datu apstrādes procesā no datu subjekta tiek ievākts izlozes un/vai loterijas dalībnieka vārds, uzvārds.
 

 1. Pārziņa organizēto pasākumu laikā iegūto foto/videoattēlu ievietošana Pārziņa mājaslapā www.astarte.lv vai Pārziņa profilos www.facebook.com, Instagram un Twitter notiek mārketinga aktivitāšu nolūkos. Tiesiskais pamatojums ir Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts (pārziņa leģitīmā interese). Šajā gadījumā tiek ievērotas Regulas prasības un pasākuma dalībnieki tiek informēti par plānotā pasākuma fotografēšanu/filmēšanu.
Personas datiem piekļūst:
 1. Pārziņa darbinieki, kuriem klientu dati nepieciešami darba pienākumu veikšanai.
 2. Nepieciešamības gadījumā kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus.
 3. Personas datu apstrādātāji un sadarbības partneri, atbilstoši sniegtajam pakalpojumam, ievērojot Vispārējā datu aizsardzības regulā noteiktos apstrādātāja pienākumus, tajā skaitā par konfidencialitātes ievērošanu un izmantošanu tikai noteiktajam mērķim.
Datu glabāšanas ilgums
 
 1. Datiem, kurus Pārzinis apstrādā uz normatīvo aktu pamata, glabāšanas ilgums tiek noteikts saskaņā ar normatīviem aktiem, kuri regulē dokumentu glabāšanu (kā piemēram, noslēgtie līgumi par degvielas kartes izmantošanu tiek glabāti atbilstoši normatīviem par grāmatvedības dokumentu glabāšanas termiņiem).
 2. Datiem, kurus Pārzinis apstrādā pamatojoties uz klienta piekrišanu tiek glabāti tik ilgi, kamēr ir spēkā klienta piekrišana, proti, klients nav to atsaucis (klienta karšu izmantošana, komerciālie paziņojumi); jeb attiecībā uz klienta kartes izmantošanu ir iestājies klienta karšu lietošanas noteikumu 8.punktā noteiktais gadījums, proti, klients ilgstoši savu karti neizmanto un šie dati tiek izdzēsti; jeb ir sasniegts datu apstrādes mērķis (izloze un/vai loterija).
 3. Personas datus, kurus Pārzinis apstrādā pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.daļas f) apakšpunktu, tas ir, Pārziņa leģitīmā interese, tiks uzglabāti tik ilgi, cik nepieciešams noteiktā nolūka sasniegšanai, kuriem personas dati tika iegūti (kā piemēram, videonovērošana degvielas uzpildes stacijās, pasākuma foto/videoattēlu ievietošana Pārziņa mājaslapā vai www.faceboo.com interneta vietnē).
Tiesības atsaukt datu subjekta piekrišanu
Ja klienta personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt jebkurā laikā.
Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā.
Gadījumā, ja klients atsauc savu piekrišanu, viņa personas datu apstrāde netiek pārtraukta, ja tā tiek veikta uz cita tiesiska pamata.
 
Sīkdatnes
Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu.
 
Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs klientam lietot tīmekļa vietni, taču tas var ierobežot klientam tīmekļa vietnes izmantošanas iespējas.
 
SIA “Astarte Nafta” neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc SIA “Astarte Nafta” informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām. Šo datu apstrādes tiesiskais pamats ir SIA “Astarte Nafta” leģitīmā interese.
 
Pārziņa sociālo tīklu apmeklēšana.
Pārzinis ir aktīvs sociālo tīklu izmantotājs, kā piemēram, www.Facebook.com. Izvēloties sekot Pārziņa mājaslapai, Pārzinis mājaslapas apmeklētāju personas datus (vārds, uzvārds) neievāc ne statistikas, ne mārketinga nolūkos, ne arī kādos citos nolūkos.
 
Pārzinis www.facebook.com izmanto loteriju un izložu organizēšanai. Šajā gadījumā datu subjekts piesakoties uz konkrēto izlozi vai loteriju, piekrīt savu personas datu apstrādei. 
Klienta tiesības
Klientam kā datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, kas atrodas SIA “Astarte Nafta” informācijas sistēmās, tajā skaitā, iebilst pret datu apstrādi, pieprasīt neprecīzu datu labošanu, to apstrādes pārtraukšanu vai iznīcināšanu, ja tie ir nepilnīgi, novecojuši, pretlikumīgi apstrādāti vai tie vairs nav nepieciešami to vākšanas mērķim.
Šāds pieprasījums klientam ir jānoformē rakstiski un jāiesniedz SIA “Astarte Nafta”” adrese: Driksas iela 17, Jelgava, Jelgava vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz e-pasta adresi: dati@astarte.lv
Atbilde uz pieprasījumu tiks sniegta ne vēlāk kā 30 dienu laikā un nosūtīta (pa pastu vai ar elektronisko parakstu) uz kontaktadresi (dzīvesvietas adrese vai e-pasta adrese), ko klients norādījis savā pieprasījumā.
Tomēr Pārzinis vērš uzmanību, ka personas dati, kuru glabāšanu nosaka normatīvie akti (grāmatvedība, izrakstītie rēķini, noslēgtie līgumi u.tml.), var tikt dzēsti tikai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Klientam ir tiesības ziņot par jebkādiem konstatētajiem personas datu apstrādes pārkāpumiem Gadījumā, ja klients uzskata, ka SIA “Astarte Nafta” ir rīkojusies prettiesiski, viņam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē -  Datu valsts inspekcija, Blaumaņa ielā Nr.11/13, Rīgā, LV-1011.
 
Klienta personas dati netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas robežām.
 
Privātuma politikas izmaiņas
Lai uzlabotu datu apstrādes kvalitāti, Pārzinis var mainīt šo privātuma politiku, izvietojot to šajā pašā mājas lapā. Pārzinis iesaka klientiem apmeklēt šo mājas lapas sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.